เมนูหลัก
โครงการใช้น้ำอย่างรู้ค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

โครงการสาธิตการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว การบริหารจัดการน้าในการท้านาแบบใช้น้าน้อย ลดการใช้น้า ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว