เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ : นายพิทยา อิ่มเอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ระดับต้น
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
อีเมลล์ : ptti034@gmail.com
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายณรงค์วัฒน์ มาเกิด
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องจักรกลปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายช่างกล
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายชยุต สมัครวงษ์
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานอาวุโส
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายธวัชชัย บุนนาค
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานอาวุโส
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายวีระวิทย์ รงค์ทอง
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานอาวุโส
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายปารเมศ การุณนราพร
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานอาวุโส
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๔
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายสามารถ อาษากิจ
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายดนัย สว่างแจ้ง
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นางสาวดวงเดือน รุ่งเรื่อง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นางปราณี กองงาม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นางสาวกัณฑารีย์ ภูวสินรังสรรค์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายบรรจบ ปันเต๋
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีวรพจน์ ดวงรกดก
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นางสาวชลมาศ ทองคำ
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายศิริฉัตร บัวพุทธา
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายอัครพงษ์ บุตรจันทร์
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายสิทธิชัย ชัยวิรัช
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายพิริยะ อุปทะ
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อ : นายสกลรัฐ ปรางงาม
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทร :
หน้า1